Polityka Prywatności Bonusway

Procesowanie danych osobowych przez Bonusway zawsze odbywa się w zgodzie z rozporządzeniami Unii Europejskiej (RODO).

1. Administrator danych

Suomen Ostohyvitys Oy
Kalevankatu 30
00100 Helsinki
Finlandia
admin@bonusway.com

2. Oficer ds. Polityki Prywatności

Ville Laitinen
Bonusway
Kalevankatu 30
00100 Helsinki
Finland
admin@bonusway.com

3. Pliki cookies

Serwis Bonusway używa plików cookies, przechowywanych w przeglądarce danego użytkownika. Dzięki tym plikom, jesteśmy w stanie dostosować nasz serwis, by stał się jeszcze bardziej przyjazny użytkownikowi. Pliki cookies dają nam również możliwość rozpoznania z jakiej przeglądarki korzysta dany użytkownik i dostosować treści odpowiednie dla danej przeglądarki.

Pliki cookies umożliwiają nam optymalizację wyświetlanych treści (jak np. ofert specjalnych) w zgodzie z preferencjami użytkownika. Dzięki nim jesteśmy w stanie rozpoznać użytkowników naszej strony. Robimy to w celu usprawnienia naszego serwisu i dostosowania go do potrzeb użytkowników.

W każdej chwili, użytkownik może wyrazić brak zgody na wykorzystanie i przechowywanie plików cookies poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Jest to możliwość dostępna we wszystkich popularnych przeglądarkach. Jeśli użytkownik wyłączy pliki cookies, niektóre z funkcji serwisu Bonusway mogą nie działać poprawnie.


4. Gromadzenie danych osobowych

Serwis Bonusway gromadzi dane, gdy przeglądarka użytkownika wywoła domenę serwisu. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Gromadzone są (1) typ oraz wersja używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, (3) strona źródłowa, z której użytkownik przeszedł na stronę Bonusway, (4) data i dokładny czas odwiedzin strony przez użytkownika, (5)adres IP, (6) inne, podobnego typu dane, które mogą być wykorzystane na korzyść użytkownika, np. w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa.

Zebrane dane służą zapewnieniu bezpieczeństwa i poprawnego, długoterminowego funkcjonowania systemów informatycznych naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej, a także dostarczyć organom informacji, niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez użytkownika.


5. Rejestracja w Bonusway

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Dane osobowe, wpisane w trakcie rejestracji, pozostają zebrane i przechowywane do użytku wewnętrznego przez Bonusway. Niektóre z tych danych mogą być udostępnione podmiotom trzecim, w celu realizacji usług bezpośrednio powiązanych z funkcjonowaniem serwisu Bonusway (np. dostawcy usług płatności, poprzez których wypłacamy bonusy na konto bankowe).

W momencie rejestracji, zapisywany jest również adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług, a także, jeśli to konieczne, umożliwić zbadanie popełnionych przestępstw. W związku z tym, przechowywanie tych danych jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Bonusway. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeśli przekaz ma służyć postępowaniu karnemu.

Rejestracja użytkownika, z dobrowolnym wskazaniem danych osobowych, ma na celu umożliwienie Bonusway oferowania treści lub usług, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom, ze względu na charakter danej sprawy. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnej chwili zmienić dane osobowe określone podczas rejestracji lub całkowicie je usunąć z bazy danych Bonusway.

W dowolnym momencie, Bonusway może udostępnić każdemu użytkownikowi informacje na temat tego, jakie dane osobowe są przechowywane na jego temat. Ponadto, Bonusway będzie poprawiać lub usuwać dane osobowe na żądanie lub wskazanie użytkownika, o ile nie ma ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania. Oficer ds. Polityki Prywatności, specjalnie wyznaczony w niniejszym dokumencie, a także wszyscy pracownicy Bonusway, są do dyspozycji użytkownika w tym zakresie jako osoby kontaktowe.


6. Śledzenie newslettera

Newslettery Bonusway zawierają, tak zwane, piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, osadzona, np. w wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików systemowych. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. W oparciu o osadzony piksel śledzący, Bonusway może zobaczyć, czy i kiedy użytkownik otworzył e-mail, i które łącza w wiadomości zostały przez niego wywołane (kliknięte).

Tego typu dane, zebrane w pikselach śledzących zawartych w newsletterach, są przechowywane i analizowane przez Bonusway w celu optymalizacji wysyłki newsletterów, a także w celu ciągłego dostosowywania zawartości przyszłych newsletterów do zainteresowań użytkownika. Te dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Po udzieleniu zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych, użytkownicy mogą w dowolnej chwili ją wycofać. Anulowanie subskrypcji newslettera jest również uważane za wycofanie zgody.


7. Kontakt

Jeśli użytkownik kontaktuje się z Bonusway przez e-mail lub poprzez formularz na stronie internetowej, dane osobowe przesyłane przez użytkownika są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez użytkownika do Bonusway są przechowywane w celu przetworzenia zapytania lub ponownego skontaktowania się z użytkownikiem. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z Bonusway w sprawie niezarejestrowanego bonusu, informacje o zakupie i użytkowniku mogą zostać udostępnione stronie trzeciej, takiej jak sklep, w celu potwierdzenia ważności zakupu i wykluczeniu oszustwa.


8. Proces usuwania danych osobowych

Bonusway przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkownika tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania, lub w takim zakresie, w jakim jest to przyznane przez prawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców w przepisach ustawowych i wykonawczych, którym podlega Bonusway.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub okres przechowywania zalecany przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę upłynął, dane osobowe są rutynowo usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.


9. Uprawnienia użytkownika

9a. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

9b. Prawo dostępu

Na tej podstawie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie. Użytkownik ma swobodny dostęp do takich informacji jak:

- cel przetwarzania
- kategorie danych osobowych;
- odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
- w miarę możliwości, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
- istnienie prawa do żądania od Bonusway poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
- istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;
- w przypadku danych osobowych nieuzyskanych bezpośrednio od użytkownika, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła;
- istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o którym mowa w Art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz, przynajmniej w tych przypadkach, informacje na temat logiki jego funkcjonowania, jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla użytkownika.

Ponadto, użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku użytkownik ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem.


Jeśli użytkownik chce skorzystać z wyżej opisanego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z Oficerem ds. Polityki Prywatności lub innym pracownikiem Bonusway.

9c. Prawo do sprostowania

Na tej podstawie, każdy użytkownik ma prawo żądać natychmiastowej korekty lub usunięcia dotyczących go danych osobowych. Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z wyżej opisanego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z Oficerem ds. Polityki Prywatności lub innym pracownikiem Bonusway.


9d. Prawo do usunięcia danych

Każdy użytkownik ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do żądania od Bonusway usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a Bonusway ma obowiązek usunąć dane osobowe bez zbędnej zwłoki, gdy zastosowanie ma jeden z poniższych powodów, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:


- Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.
- Użytkownik wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A RODO, lub Art. 9 ust. 2 lit. A RODO, oraz tam, gdzie nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
- Użytkownik sprzeciwia się przetwarzane zgodnie z Art.21 ust. 1 RODO, jak również, gdy nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania lub użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu, zgodnie z Art.21 ust. 2 RODO.
- Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem
- Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zachowania zgodności z prawnym zobowiązaniem wynikającym z prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Bonusway.
- Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w Art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli jedna z powyższych przyczyn ma miejsce, a użytkownik życzy sobie usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Bonusway, może on w każdej chwili skontaktować się z naszym Oficerem ds. Polityki Prywatności lub innym pracownikiem Bonusway. Oficer ds. Polityki Prywatności lub inny pracownik Bonusway, powinien niezwłocznie zapewnić natychmiastową realizację żądania.

W przypadku, gdy serwis Bonusway opublikował dane osobowe, i jest zobowiązany, zgodnie z Art. 17 ust. 1 RODO, do usunięcia tych danych, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, jest zobowiązany do podejęcia rozsądnych kroków, w tym środków technicznych, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających dane. Oficer ds. Polityki Prywatności, lub inny pracownik, zorganizuje niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.


9e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdy użytkownik ma prawo, przyznane mu przez prawodawcę europejskiego, aby wymagać od Bonusway ograniczenia przetwarzania, gdy ma zastosowanie jedna z poniższych zasad:

- Użytkownik kwestionuje dokładność danych osobowych przez okres umożliwiający Bonusway weryfikację poprawności danych osobowych.
- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego domaga się ograniczenia ich używania.
- Bonusway nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez użytkownika do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
- Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu, zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione podstawy Bonusway są nadrzędne wobec praw użytkownika.

Jeśli zostanie spełniony jeden z powyższych warunków, a użytkownik życzy sobie ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Bonusway, może on w każdej chwili skontaktować się z naszym Oficerem ds. Polityki Prywatności lub innym pracownikiem Bonusway. Oficer ds. Polityki Prywatności w Bonusway lub inny pracownik zorganizuje ograniczenie przetwarzania.


9f. Prawo do przenoszenia danych

Każdy użytkownik ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do otrzymywania danych osobowych, które go dotyczą, które zostały przekazane Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie. Ma on prawo przekazywać te dane innemu Administratorowi, bez utrudnień ze strony Bonusway, do którego dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie opiera się zgodnie z Art. 6 ust. 1 RODO lub Art. 9 ust. 2 RODO, lub na podstawie umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą środków automatycznych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przyznanej Bonusway.

Ponadto, korzystając z przysługującego mu prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust. 1 RODO, użytkownik ma prawo do przekazywania danych osobowych bezpośrednio od jednego Administratora do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne, oraz gdy to nie ma negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób.

W celu zapewnienia prawa do przenoszenia danych, użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z Oficerem ds. Polityki Prywatności wyznaczonym przez Bonusway lub innego pracownika.


9g. Prawo sprzeciwu

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. E i F RODO, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w dowolnym momencie. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

Bonusway nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są sprzeczne z interesami, prawami i swobodami użytkownika, lub ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli Bonusway przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, w celach marketingowych. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim ma to związek z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, Bonusway nie będzie już przetwarzał danych osobowych do tych celów.

Ponadto użytkownik ma prawo, z przyczyn odnoszących się do jego konkretnej sytuacji, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących go przez Bonusway do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

Aby skorzystać z prawa do zgłoszenia sprzeciwu, użytkownik może bezpośrednio skontaktować się z Oficerem ds. Polityki Prywatności w Bonusway lub innym pracownikiem. Ponadto użytkownik ma prawo korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i, niezależnie od dyrektywy 2002/58/EC, wykorzystywać swoje prawo do zgłaszania sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków, wykorzystując specyfikacje techniczne.

 

9h.Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Każdy użytkownik ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, aby nie być przedmiotem decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowania, która wywołuje skutki prawne, które go dotyczą, lub podobnie ma na niego wpływ, tak długo, jak decyzja ( 1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolona prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Bonusway, a także ustanawia odpowiednie środki w celu ochrona praw i wolności użytkownika oraz uzasadnionych interesów lub (3) nie jest oparta na wyraźnej zgodzie użytkownika.

Jeśli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub realizacji, umowy między użytkownikiem a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie użytkownika, Bonusway zastosuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności użytkownika, przynajmniej prawo do uzyskania ludzkiej interwencji ze strony Bonusway, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z praw do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji, może w każdej chwili bezpośrednio skontaktować się z naszym Oficerem ds. Polityki Prywatności w Bonusway lub innym pracownikiem Bonusway.


9i. Prawo wycofania zgody

Każdy użytkownik ma prawo, udzielone przez ustawodawcę europejskiego, wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili bezpośrednio skontaktować się z Oficerem ds. Polityki Prywatności lub innym pracownikiem Bonusway.


10. Facebook

W ramach swoich usług, Bonusway posiada zintegrowane komponenty z serwisem Facebook.

Facebook to sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci poprzez prośby znajomych.

Właścicielem serwisu Facebook jest firma Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Dzięki integracji Bonusway i Facebooka, Facebook może otrzymywać informacje o odwiedzinach naszego serwisu przez użytkownika.

Facebook może umieścić plik cookie w urządzeniu użytkownika. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej.

Facebook umożliwia analizę korzystania z naszej strony internetowej. W trakcie tej procedury technicznej, Facebook może uzyskać wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika.

Dane osobowe, w tym adres IP użytkownika, mogą być przesyłane do Facebooka w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Facebooka w USA. Facebook może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Użytkownik może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić wykorzystanie plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej, w dowolnym momencie, poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia plików cookie lub zdecydować się na usunięcie plików cookie, które zostały już zarejestrowane.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebooka, dostępne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Ponadto wyjaśniono tam, jakie opcje ustawień Facebook oferuje w celu ochrony prywatności użytkownika. Ponadto udostępniane są różne opcje konfiguracji umożliwiające eliminację transmisji danych do Facebooka, np. Facebook blokujący dostawcę Webgraph, który można uzyskać pod adresem http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez użytkownika w celu wyeliminowania transmisji danych do Facebooka.


11. Google Analytics

W ramach swoich usług, serwis Bonusway jest zintegrowany z komponentem Google Analytics.

Google Analytics to usługa analizy sieci. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny.

Firma obsługująca komponent to Google Analytics to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Google może umieścić plik cookie na urządzeniu użytkownika. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej.

Google może analizować korzystanie z naszej witryny. W trakcie tej procedury technicznej firma Google może uzyskać wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika.

Dane osobowe, w tym adres IP użytkownika, mogą być przesyłane do Google Analytics w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Użytkownik może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia plików cookie lub zdecydować się na usunięcie plików cookie, które zostały już wykorzystane.


Ponadto użytkownik ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec zbioru danych generowanych przez Google Analytics, który wiąże się z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzania tych danych przez Google i możliwością wykluczenia takich danych. W tym celu użytkownik musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych mogą nie być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków przeglądarki jest uznawana przez Google jako wyrażenie sprzeciwu. Jeśli system informatyczny użytkownika zostanie później usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany, użytkownik musi ponownie zainstalować dodatki przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez użytkownika lub dowolną inną osobę przypisaną do jego kompetencji, lub jest wyłączony, możliwe jest wykonanie ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatków przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us. Funkcjonowanie Google Analytics zostało dokładniej objaśnione w poniższym linku https://www.google.com/analytics/.


12. Google AdWords

W ramach swoich usług, serwis Bonusway jest zintegrowany z komponentem Google AdWords.

Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google.

Firma obsługująca składnik Google AdWords to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Google może umieścić plik cookie na urządzeniu użytkownika. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej.

Google może analizować korzystanie z naszej witryny. W trakcie tej procedury technicznej firma Google może uzyskać wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika.

Dane osobowe, w tym adres IP użytkownika, mogą być przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec reklam Google opartych na zainteresowaniach. Dlatego też użytkownik musi uzyskać dostęp z każdej przeglądarki korzystającej z linku www.google.com/settings/ads i ustawić żądane ustawienia.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.


13. AppsFlyer

W ramach swoich usług, serwis Bonusway jest zintegrowany z komponentem Appsflyer.

AppsFlyer to usługa analizy mobilnej. Analiza mobilna to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników aplikacji mobilnych.

Firma obsługująca składnik AppsFlyer to AppsFlyer Ltd., 100 1st Street, 25 piętro, San Francisco, CA 94105, USA

AppsFlyer umożliwia analizę użycia naszej aplikacji mobilnej. W trakcie tej procedury technicznej firma AppsFlyer może uzyskać wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika.

Dane osobowe, w tym adres IP użytkownika, mogą być przesyłane do AppsFlyer w UE. Te dane osobowe są przechowywane przez AppsFlyer w UE. AppsFlyer może przekazać te dane osobowe zebrane w procedurze technicznej stronom trzecim.

Więcej informacji i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych w AppsFlyer można znaleźć na stronie https://www.appsflyer.com/gdpr/dpa.pdf.


14. OneSignal

W ramach swoich usług, serwis Bonusway jest zintegrowany z komponentem OneSignal.

OneSignal to usługa powiadomień typu push. Powiadomienia push pozwalają Bonusway na kontaktowanie się z użytkownikami aplikacji mobilnej Bonusway z komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa i ofertami dla nich istotnymi.

Spółka operująca komponentem OneSignal to Onesignal Inc., 411 Borel Ave, Suite 512, San Mateo, CA 94402, USA

OneSignal umożliwia wysyłanie powiadomień push do użytkowników aplikacji mobilnej Bonusway. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo OneSignal uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika.

Dane osobowe, w tym adres IP użytkownika, mogą być przesyłane do OneSignal w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez OneSignal w Stanach Zjednoczonych. OneSignal może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Powiadomienia push są wysyłane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.


15. Twilio

W ramach swoich usług, serwis Bonusway jest zintegrowany z komponentem Twilio.

Twilio, to usługa przesyłania wiadomości. Pozwala to Bonusway zabezpieczyć konta użytkowników za pomocą SMS / głosu jako drugiego czynnika uwierzytelnienia.

Spółka operująca komponentem Twilio to Twilio, Inc., 375 Beale Street, Suite 300 San Francisco, CA 94105, USA

Twilio umożliwia wysyłanie wiadomości SMS do użytkowników usługi Bonusway. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Twilio uzyska wiedzę na temat danych osobowych, takich jak numer telefonu komórkowego użytkownika.

Dane osobowe, w tym numer telefonu komórkowego użytkownika, mogą być przesyłane do Twilio w Stanach Zjednoczonych i UE. Te dane osobowe są przechowywane przez Twilio w Stanach Zjednoczonych i UE. Twilio może przekazać te dane osobowe zebrane w procedurze technicznej stronom trzecim.

Żadne wiadomości nie zostaną wysłane do użytkownika, jeśli nie zdecydują się na wprowadzenie swojego numeru telefonu w systemie.


16. Dialog Insight

W ramach swoich usług, serwis Bonusway jest zintegrowany z komponentem Dialog Insight.

Dialog Insight to usługa dostarczania poczty e-mail.

Właścicielem składnika Dialog Insight jest Dialog Insight, 4535 Wilfrid-Hamel Blvd, Suite 210, Quebec G1P 2J7s, Kanada.

Dialog Insight umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników usługi Bonusway. Podczas tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Dialog Insight zyska wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres e-mail użytkownika.

Dane osobowe, w tym adres e-mail użytkownika, mogą być przesyłane do Dialog Insight w Kanadzie. Te dane osobowe są przechowywane przez firmę Dialog Insight w Kanadzie. Dialog Insight może przekazać te dane osobowe zebrane w procedurze technicznej stronom trzecim.

Wiadomości e-mail są wysyłane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.


17. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. A RODO służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, przetwarzanie opiera się na: Art. 6 ust. 1 lit. B RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. C RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Następnie przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 ust. 1 lit. D RODO. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby opierać się na Art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią, chyba że interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowe prawa i wolności użytkownika, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że można założyć uzasadniony interes, jeśli użytkownik jest klientem Bonusway (motyw 47 zdanie 2 RODO).


18. Uzasadnione interesy realizowane przez Bonusway lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. F RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

19. Okres przechowywania danych osobowych

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu, odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już konieczne do wypełnienia umowy lub jej rozpoczęcia.


20. Udostępnianie danych osobowych jako wymogu ustawowego lub umownego; Wymaganie niezbędne do zawarcia umowy; Obowiązek dostarczenia danych osobowych przez użytkownika; możliwe konsekwencje braku dostarczenia takich danych

Wyjaśniliśmy, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. Informacje o partnerze kontraktowym). Czasami udostępnienie danych jest konieczne do zawarcie umowy, w ramach której użytkownik przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Użytkownik jest, na przykład, zobowiązany przekazać nam dane osobowe, gdy nasza firma podpisuje z nim umowę. Brak udostępnienia danych osobowych powoduje, że umowa z użytkownikiem nie może zostać zawarta. Zanim dane osobowe zostaną dostarczone przez użytkownika, użytkownik musi skontaktować się z naszym Oficerem ds. Polityki Prywatności. Oficer wyjaśni użytkownikowi, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i konsekwencji braku doręczenia danych osobowych.


21. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji

Nie używamy automatycznego podejmowania decyzji.